Ocenianie uczniów

.

Wyciąg ze Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie

ROZDZIAŁ XII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

§ 49

1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów                     w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających       z realizowanych w szkole programów nauczania,

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 50

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych    i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych w terminie:

uczniów – na pierwszych lekcjach w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

rodziców – na pierwszym zebraniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności,

uczniów i ich rodziców – po dokonaniu jakichkolwiek zmian w wymaganiach edukacyjnych z realizowanego przez siebie programu nauczania odpowiednio – na lekcjach i na najbliższych zebraniach rodziców, dokumentując ten fakt jak                  w podpunktach a) i b).

Wychowawca oddziału informuje uczniów oraz ich rodziców o kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w terminie:

uczniów – na pierwszych lekcjach wychowawczych w miesiącu wrześniu i w trakcie zajęć edukacyjnych, co dokumentowane jest odpowiednim wpisem w dzienniku lekcyjnym,

rodziców – na pierwszym zebraniu, co dokumentowane jest odpowiednim zapisem w dokumentacji zebrania, do którego dołączona jest podpisana lista obecności.

Nieobecność rodziców na pierwszym spotkaniu klasowym zwalnia szkołę z obowiązku zapoznania rodzica ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole w wymienionym terminie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania wewnątrzszkolnego obowiązującymi w szkole.

§ 51

Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.

Nauczyciele przechowują sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczniów do zakończenia zajęć lekcyjnych        w danym roku szkolnym.

Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić ustnie.

Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu na terenie szkoły uczniowi lub jego rodzicom w czasie uzgodnionym z wychowawcą lub nauczycielem danych zajęć edukacyjnych.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu według zasad:

1) uczniowie – zapoznają się z poprawionymi pracami pisemnymi w szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela,

2) rodzice uczniów – na zebraniach klasowych lub po ustaleniu terminu z nauczycielem uczącym danego przedmiotu.

§ 52

Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych i dostosowuje wymagania edukacyjne, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia    w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym w przypadkach określonych ustawą o systemie oświaty.

§ 53

Bieżące oceny w klasach I–III, bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz oceny końcowe, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

Przy ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie dodatkowego oznaczenia: + (plus), poza stopniem celującym, lub – (minus), poza stopniem niedostatecznym.

Oceny bieżące wpisujemy do dziennika cyfrowo, natomiast śródroczne i roczne w pełnym brzmieniu.

Nauczyciele przyjmują następujące ogólne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny szkolne w stopniach:

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

w pełni posiadł wiedzę i umiejętności określone programem nauczania  danego przedmiotu,

 samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów  teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy;

bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach (zawodach sportowych) szkolnych  i międzyszkolnych;

jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną

wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych;

poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej;

 rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, o średnim stopniu trudności.

5) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają

możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu;

rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, o średnim stopni trudności.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie wymagań koniecznych zawartych  w programie nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze kształcenie z tego przedmiotu;

nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.

Szczegółowe kryteria oceniania z zajęć edukacyjnych znajdują się w przedmiotowych zasadach oceniania.

Przedmiotem oceny ucznia są:

wiadomości;

umiejętności;

postępy.

Ocenianie ucznia powinno być:

dokonywane systematycznie (z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu i jego wymiaru  godzinowego);

w warunkach zapewniających obiektywność oceny;

w różnych formach:

odpowiedzi ustne obejmują treści:

bieżące;

z ostatnich trzech lekcji;

z działu;

z semestru;

pisemne:

- kartkówki - (pisemna forma wypowiedzi, sprawdzająca wiadomości i umiejętności

ucznia z trzech ostatnich lekcji lub lekcji bieżącej) – bez wcześniejszej zapowiedzi, trwająca do 15  minut,

sprawdziany, prace klasowe, testy - (pisemne formy wypowiedzi sprawdzające wiadomości i umiejętności ucznia z całego działu, semestru, określonego etapu edukacyjnego) – trwające  45 - 90 minut.

Prace pisemne, o których mowa w ustępie 2 pkt. 3 b powinny być ocenione i przedstawione

uczniom w terminie 2-tygodniowym od dnia ich napisania.

W przypadku niedotrzymania wyżej wymienionego terminu nauczyciel nie może przeprowadzić kolejnych prac pisemnych do czasu oddania zaległych.

Nauczyciel oceniający sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady ustalania ocen:

celujący – 100 %  maks. liczby punktów;

bardzo dobry - 91 - 99% maks. liczby punktów;

dobry - 75 - 90% maks. liczby punktów;

dostateczny - 50 - 74% maks. liczby punktów;

dopuszczający - 30 - 49% maks. liczby punktów;

niedostateczny - 0 - 29% maks. liczby punktów.

W tygodniu mogą się odbyć 3 sprawdziany lub 3 prace klasowe (testy), przy czym nie więcej niż jeden dziennie. Przedmiotem pracy klasowej, całogodzinnego sprawdzianu lub testu jest zapowiedziany i utrwalony z uczniem zakres materiału. Uczeń powinien znać formę zapowiedzianego sprawdzianu. Ilość „kartkówek” służących bieżącej kontroli wiedzy i umiejętności w ciągu tygodnia jest dowolna.

Wszystkie prace klasowe i całogodzinne sprawdziany zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisywane         w dzienniku.

Uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych:

w uzasadnionych przypadkach losowych, udokumentowanych zaświadczeniem od lekarza lub rodziców;

z innych ważnych przyczyn, na wniosek rodzica, nauczyciela lub wychowawcy.

Uzyskane wyniki nauczania uczeń ma prawo poprawić:

z całogodzinnych sprawdzianów i prac klasowych w formie uzgodnionej przez

nauczyciela w przeciągu 2 tygodni od terminu ustalenia wyników sprawdzianu

zaległe zadanie domowe uczeń powinien uzupełnić w terminie 1 tygodnia i okazać nauczycielowi.

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania stosuje się na lekcjach religii

W klasach I–III roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Nauczyciel obowiązany jest systematycznie odnotowywać stopień opanowania wiadomości i umiejętności edukacyjnych ucznia.

Uczniowie oraz rodzice są na bieżąco informowani o postępach dziecka, podczas wywiadówek oraz spotkań indywidualnych z wychowawcą lub nauczycielem.

§ 54

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3) dbałość o honor i tradycje szkoły,

4) dbałość o piękno mowy ojczystej,

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7) okazywanie szacunku innym osobom.

W klasach I–III roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

wzorowe,

bardzo dobre,

dobre,

poprawne,

nieodpowiednie,

naganne.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,      w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć

edukacyjnych.

Ocenę zachowania proponuje wychowawca.

Bieżące oceny zachowania ustala się wg następującej skali:

wzorowe,

bardzo dobre,

dobre,

poprawne,

nieodpowiednie,

naganne.

Ustala się następujący tryb postępowania przy ocenie zachowania uczniów w kl. IV – VIII:

    1) samoocena;

    2) opinia zespołu uczniowskiego sformułowana w toku dyskusji;

    3) opinia nauczycieli uczących.

Ocenę z zachowania ustala ostatecznie Rada Pedagogiczna na zebraniu śródrocznym i końcoworocznym.

Określając ocenę zachowania, zwraca się uwagę na częstotliwość i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny.         Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną. W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV–VIII:

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który w zakresie aktywności społecznej wykazuje się własną inicjatywą                         w organizowaniu działań przynoszących pożytek jego klasie i szkole. Jest zawsze chętny do współpracy w realizacji inicjatyw innych dzieci i nauczycieli, jest nienagannie zdyscyplinowany, organizuje pomoc innym. Obowiązki szkolne realizuje z zaangażowaniem, wyróżniająco spełnia wszystkie normy postępowania ucznia i jest wzorem dla innych:

reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach międzyszkolnych, wojewódzkich i centralnych;

przynosi zaszczyt szkole poprzez osiągnięcia sportowe i naukowe;

samodzielnie podejmuje próbę rozwiązywania sytuacji konfliktowych pomiędzy uczniami.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie aktywności społecznej angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły. Jest chętny do współpracy w realizacji inicjatyw innych dzieci i nauczycieli, jest zdyscyplinowany, chętnie pomaga innym. W zakresie obowiązków szkolnych jest sumienny, bierze udział w konkursach  szkolnych i klasowych. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w opracowanych normach postępowania ucznia i wyróżnia się w realizacji niektórych z nich.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w zakresie aktywności społecznej nie zawsze

angażuje się w działania prowadzone na terenie klasy i szkoły. Nie wykazuje własnej inicjatywy w tym względzie, stosuje zwroty grzecznościowe. W zakresie obowiązków szkolnych drobne uchybienia nie mają charakteru stałego. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania zawarte w opracowanych normach postępowania ucznia.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w zakresie aktywności społecznej jest bierny, ale przydzielone mu zadania realizuje. Narusza przyjęte w szkole normy, ale pod wpływem środków wychowawczych jest zauważalna poprawa.         W zakresie obowiązków szkolnych jest niesystematyczny i niestaranny, nagminnie spóźnia się na lekcje, sporadycznie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który podejmuje działania przynoszące szkodę  innym dzieciom, klasie lub szkole, nauczycielom i pracownikom szkoły:

w zakresie kultury osobistej:

stosuje agresję słowną lub fizyczną;

oszukuje;

nie szanuje mienia społecznego;

powoduje sytuacje konfliktowe i nie dąży do ich rozwiązania;

w zakresie obowiązków szkolnych:

nie wypełnia obowiązków ucznia;

nie odrabia lekcji;

nie reaguje na uwagi nauczycieli lub pracowników szkoły;

narusza normy współżycia społecznego;

nie wykazuje postępu w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który podejmuje działania przynoszące szkodę innym dzieciom, klasie i szkole, nauczycielom i innym pracownikom szkoły:

w zakresie kultury osobistej:

nagminne stosuje agresję słowną i fizyczną;

niszczy mienie społeczne;

kradnie;

wchodzi w konflikt z prawem;

ma nałogi, stosuje środki odurzające;

zagraża bezpieczeństwu rówieśników;

w zakresie obowiązków szkolnych:

regularnie nie wypełnia obowiązków ucznia;

agresywnie reaguje na uwagi nauczycieli lub pracowników szkoły;

nie przestrzega norm współżycia społecznego;

nagminnie opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia.

§ 55

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi.

W klasach I–III śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia   z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:

obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę opisową klasyfikacyjną z tych zajęć,

dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

Na klasyfikację końcową składają się:

roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych      w szkole, oraz

roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

§ 56

Nie później niż na  30 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy informują uczniów        i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez wpis  w odpowiednim miejscu e-dziennika:

poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w odpowiednim miejscu e-dziennika. na 20 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez wychowawcę       na 20 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w odpowiednim miejscu e-dziennika.

Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do dziennika elektronicznego, wywieszenie informacji na tablicy informacyjnej szkoły oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły.

Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania  o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz  o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie – z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się          z informacją o przewidywanych ocenach.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania:

w ciągu 7 dni od poinformowania rodziców uczeń lub jego rodzice zwracają się z wnioskiem do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub do wychowawcy o podwyższenie przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania (maksimum o jeden stopień),

nauczyciel lub odpowiednio wychowawca ustala z uczniem i jego rodzicami

formy podwyższenia przewidywanej oceny klasyfikacyjnej,

termin podwyższenia;

tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych i rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 5 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej,

dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do zakończenia roku szkolnego.

Na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele ustalają
i wpisują do dziennika  oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, a wychowawca klasy ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 57

Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 58

Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia  po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

§ 59

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna          z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 60

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego   z tych zajęć.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 61

Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne  i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.

O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.