Procedura COVID - 19

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIÓRKOWIE W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PLACÓWKI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników świadczących pracę na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie zwanej dalej „szkołą” oraz rodziców i uczniów w trakcie trwania epidemii COVID – 19.

 2. Celem procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w czasie epidemii COVID – 19 na terenie szkoły.

 3. Procedura określa działania i środki zapobiegawcze, które mają zapewnić uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły, bezpieczne warunki i pomogą w zorganizowaniu bezpiecznej pracy w czasie epidemii COVID – 19.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE I ZASADY BHP

 1. W szkole obowiązują zasady ustalone zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

 2. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją.

 3. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Dotyczy to również pracowników szkoły.

 4. W szkole uczniowie ani pracownicy nie muszą zakrywać nosa i ust (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego.

 5. Przy wejściu głównym do budynku szkoły umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz oddziału zakaźnego szpitala.

 6. Przy wejściu głównym i ewakuacyjnym do budynku szkoły umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz automatyczne dozowniki płynu do dezynfekcji dłoni.

 7. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum, przebywanie na terenie szkoły osób postronnych. Osoby takie obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekowanie dłoni.

 8. Za osoby postronne uważa się wszystkie osoby niezwiązane bezpośrednio ze szkołą: rodziców, rodzeństwo i osoby z rodziny, absolwentów, uczniów innych szkół, przedstawicieli handlowych, przedstawicieli instytucji i firm.

 9. Rodzice dzieci nowoprzyjętych do oddziału przedszkolnego, przez dwutygodniowy okres adaptacji dziecka, mogą w razie konieczności pozostawać w wyznaczonej strefie. Opiekunowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w każdej przestrzeni z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

 10. Opiekunowie/rodzice przyprowadzający/odprowadzający dzieci mogą wchodzić do  budynku szkoły, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi

 2. dystans do kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 3. dystans do pracownika szkoły min. 1,5 m,

 4. opiekunów obowiązuje stosowanie środków ochronnych wymienionych w pkt. 5.

 1. Opiekunowie/rodzice przyprowadzający/odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do sal lekcyjnych.

 2. Opiekunowie/rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły oraz udzielania istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, w szczególności o przypadkach zachorowań w rodzinie i najbliższym otoczeniu.

 3. Przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali edukacyjnej, nie może być mniejsza niż 4 m² na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 4. Organ prowadzący zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełnienia kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny.

 5. Podczas zajęć edukacyjnych, poszczególne klasy nie będą tak jak dotychczas zmieniać sal lekcyjnych. Każdej klasie przyporządkowana będzie jedna sala edukacyjna:

- klasa I – sala nr 7

- klasa III – sala nr 6

- klasa V – sala nr 22

- klasa VII – sala nr 21

- klasa VIII – sala nr 26

 1. Na wyposażeniu szkoły znajduje się termometr bezdotykowy który w razie potrzeby umożliwi pomiar temperatury.

 2. Rodzice powinni wyrazić zgodę na pomiar temperatury dziecka.

 3. W każdej sali lekcyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji rąk.

 4. W budynku szkoły, w sali nr 1 wyodrębniono pomieszczenie pełniące funkcje izolatki.

 5. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatce) zapewniając min. 2m. odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

 6. Rodzic zobowiązany jest do informowania o dalszym postępowaniu wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.

 7. W szkole dostępne są instrukcje obrazkowo-instruktażowe wywieszone w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 8. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły, obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, zasłanianie ust podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania ust, nosa i oczu.

 9. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu do szkoły zabawek, maskotek oraz innych przedmiotów.

 10. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć.

 11. Wychodzenie z dziećmi poza teren szkoły podczas zajęć edukacyjnych należy ograniczyć do minimum.

 12. Wycieczki szkolne oraz wszelkiego rodzaju wyjazdy np. na zawody szkolne należy ograniczyć do minimum.

 13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach lekcyjnych których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

 14. Każdy uczeń posiada własne podręczniki i przybory szkolne i nie może ich pożyczać innemu uczniowi.

 15. Jeśli warunki pogodowe będą odpowiednie, lekcje wychowania fizycznego odbywać się będą wyłącznie na boisku szkolnym.

 16. Zaleca się korzystanie z boiska szkolnego i pobytu na świeżym powietrzu podczas innych niż wychowanie fizyczne lekcji, jeśli specyfika przedmiotu na to pozwala.

 17. W sali gimnastycznej podłoga oraz sprzęt sportowy, powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

 18. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

 19. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 20. Prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal i pomieszczeń sanitarnohigienicznych, oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek itp.

 21. Monitoring prac porządkowych będą prowadzić nauczyciele pełniący dyżury.

 22. Podczas lekcji wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 23. Sale dydaktyczne i korytarze należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także podczas zajęć.

 24. Aby unikać bliskiego kontaktu w szatni szkolnej każda z klas przychodzi do szkoły w różnych, ustalonych wcześniej godzinach.

 25. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzono zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii.

 26. Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych, uczniowie, nauczyciele oraz pozostali pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania wszystkich punktów niniejszej procedury.

 27. Biblioteka szkolna pracuje w dotychczasowych godzinach pracy z uwzględnieniem 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

 28. Dożywianie uczniów w formie cateringu zostaje zawieszone do odwołania.

 29. Pracownicy szkoły powyżej 60-go roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi nie będą pełnili dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.

 30. Personel obsługi sprzątającej ogranicza kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 31. Pracownicy szkoły zostali poinformowani, że w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki medycznej, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 32. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.

 33. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych osoba ta jest izolowana w wyznaczonym pomieszczeniu.

 34. Obszar po którym poruszał się pracownik z infekcją dróg oddechowych należy poddać bezzwłocznie gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji.

 35. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń powiatowego inspektora sanitarnego.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedura funkcjonowania PSP w Piórkowie w czasie epidemii COWID-19 wchodzi w życie z dniem podpisania stosownego rozporządzenia w tym zakresie.

 2. Procedura obowiązuje do odwołania.

 3. Treść procedury zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

 4. Dyrektor szkoły zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w procedurze, dostosowując zapisy do aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Powyższa procedura została opracowana na podstawie:

- Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku.

- Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

- Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja.

Piórków, 18.08.2020 r.  

Paweł Czerwiński – dyr. Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie