Rekrutacja do projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Baćkowice”

.

Informujemy, iż z dniem 01.09.2020 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kompetencje Cyfrowe w Gminie Baćkowice”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Do projektu rekrutowani będą uczniowie klas I-VIII z Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie oraz nauczyciele pracujący w wyżej wymienionych szkołach.

Dla uczniów/uczennic w ramach Projektu zaplanowano obligatoryjne formy wsparcia. Przewiduje się, iż każdy uczeń będzie brał udział w 3 różnych formach wsparcia.

Wszyscy zakwalifikowani uczniowie/uczennice otrzymają wsparcie w zakresie:

  • Zajęć z przedmiotów ścisłych z wykorzystaniem TIK

  • Cyberbezpieczeństwa

  • Robotyki.

W ramach projektu wszyscy zakwalifikowani nauczyciele/nauczycielki otrzymają następujące wsparcie:

  • Warsztaty z Nowoczesnych Metod Nauczania z wykorzystaniem narzędzi TIK

Dodatkowo w zależności od preferencji nauczyciele będą mogli wybrać następujące zajęcia:

  • Warsztaty z zakresu Cyberbezpieczeństwa i przeciwdziałania przemocy w sieci

  • Warsztaty z robotyki

Rekrutacja trwa do 18.09.2020 r.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych. Wypełnione formularze zgłoszeniowe można składać w sekretariatach szkół lub w biurze projektu (ul. Krakowska 8/10, 25-029 Kielce).

Okres realizacji:
01 lipiec 2020 r. – 30 czerwca 2021 r.

Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego

Poddziałanie 8.3.3 Rozwój edukacji kształcenia ogólnego w zakresie stosowania TIK (projekty konkursowe)

Wnioskodawca:

FUNDACJA CENTRUM EUROPY LOKALNEJ

 Partnerzy:

NIE

 Instytucja Zarządzająca/Ogłaszająca konkurs/Przyznająca dotację:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego z siedzibą w Kielcach

 Cel projektu:

Podniesienie kompetencji cyfrowych oraz rozwój nauczania opartego o pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK wśród 116 uczniów (55K, 61M) z 3 Szkół Podstawowych z gminy Baćkowice, w tym: Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszachowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Modliborzycach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie oraz 36 nauczycieli (30K,6M) poprzez przeprowadzenie dla uczniów zajęć i warsztatów z zakresu TIK., polepszenie warunków do nauki oraz przez uzupełnienie kompetencji zawodowych przez nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania z zastosowaniem TIK w okresie od VII 2020 r. do VI 2021 r.

Planowane efekty:

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] (27K) i (5M)

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby] (50K) i (54M)

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] (3)

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie [osoby] (55K) i (61M)

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie [osoby] (30K) i (6M)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego