2002-2003

W bieżącym roku szkolnym do Publicznej Szkoły Podstawowej w Piórkowie uczęszczało 87 uczniów, w oddziale przedszkolnym 13 uczniów, w klasach I-III - 43 uczniów, pozostali 44-to uczniowie klas IV-VI. Funkcjonowało 6 oddziałów szkolnych i 1 przedszkolny.

W pierwszym dniu nauki szkolnej do pracy dydaktyczno-wychowawczej przystąpili:
dyrektor szkoły mgr Edward Szczykutowicz(historia),
oraz nauczyciele:
mgr Maria Czerwińska (wychowawczyni klasy V)
mgr Maria Kaczor (wychowawczyni klasy I )
mgr Urszula Cieślik ( wychowawczyni klasy II) 
mgr Renata Szczykutowicz ( wychowawczyni klasy III)
mgr Marzena Kaczmarska – (wychowawczyni kl.O)
mgr Joanna Stawiarska – ( wychowawczyni klasy VI)
Ks. Andrzej Jaworski – religia
mgr Paweł Czerwiński –  (wychowawca klasy IV)
Ilona Cudzik - j.angielski w kl. IV,V,VI nadobowiązkowo.

Przew. Rady Rodziców – Szymon Mroczkowski

Pan Marek Masternak odbywał praktykę pedagogiczną w PSP w Piórkowie w okresie od 
17. 02. 2003 do 28. 02. 2003 roku.  Trakcie praktyki student pod opieką nauczyciela obserwował różne zajęcia lekcyjne w klasach od III- VI w ilości 36 godzin. Prowadził hospitacje w nauczaniu zintegrowanym oraz w klasach starszych lekcji języka angielskiego, rosyjskiego, polskiego i historii. Prowadził  pod opieką wychowawcy godzinę wychowawczą w klasie VI. Zapoznawał się z pracą biblioteki szkolnej. Udzielono mu instruktażu w zakresie funkcjonowania i pracy szkoły podstawowej. Student sumiennie i systematycznie zgłaszał się na wyznaczone zajęcia, spostrzeżenia z zajęć zapisywał w Dzienniku Praktyk.

SZCZEGÓLNE WYDARZENIA – OSIĄGNIĘCIA

Drużyna szkoły – Jan Mroczkowski i Dariusz Bera zajęła V miejsce w finale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym         w Kielcach..

Wycieczki  :

- Kraków zwiedzanie ZOO i Starego Miasta (12.10.2002r.)

Uczniowie kończący szkołę podstawową wyróżnieni za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie (w porządku alfabetycznym) : 

- Jan Mroczkowski

- Grzegorz Szczykutowicz